fbpx

Ochrana osobných údajov

Podmienky ochrany osobných údajov

I.
Základné ustanovenie

1. Správcom osobných údajov podla cl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a volnom pohybe týchto údajov (dalej len: “GDPR”) je Netmedia s.r.o., so sídlom Š. Petruša 184/14, 96501 Žiar nad Hronom (dalej len: “správca”).
2. Kontaktné údaje správcu sú info@skvelamama.sk
3. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovatelnej fyzickej osobe; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovat, najmä odkazom na urcitý identifikátor, napríklad meno, identifikacné císlo, lokacné údaje, sietový identifikátor alebo na jeden alebo viacero zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, mentálnej, ekonomickej, kultúrnej alebo spolocenskej identity tejto fyzickej osoby.
4. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

II.
Zákonný dôvod spracovania osobných údajov

1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je plnenie zmluvy medzi vami a správcom podla cl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR (dalej len “Plnenie zmluvy”),
oprávnený záujem správcu na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podla cl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR (dalej len “Oprávnený záujem”),
Váš súhlas so spracovaním na úcely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podla cl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 ods. 2 zákona c. 480/2004 Zb., o niektorých službách informacnej spolocnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby (dalej len “Súhlas”).
2. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle cl. 22 GDPR. S takýmto spracovaním ste poskytol / a svoj výslovný súhlas.
Prehlasujeme, že ako správca osobných údajov budeme spracovávat vaše osobné údaje na základe platného právneho dôvodu.

Zákonný dôvod Úcel Údaje Zdroj údajov Príjemca osobných údajov (spracovatelia)
Plnenie zmluvy Vybavenie objednávky a odpoved na dopyt zaslaná cez kontaktný formulár, email Osobné údaje klientov (kontaktné údaje, niekedy dátumy narodenia) E-mailová komunikácia, kontaktný formulár, objednávací formulár Subdodávatelia, mailingové služby, cloudové úložisko, tlacené dokumenty, úctovníctvo
Oprávnený záujem Poskytovanie priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov s podobným tovarom) Kontaktné údaje klientov Informácie z objednávok Mailingové služby (mailchimp, smartmailing, ecomail), cloudové úložisko, subdodávatelia
Oprávnený záujem Bežná analýza návštevnosti Pseudoanonymizované identifikátory registrovaných užívatelov, IP adresy Pohyb užívatelov webových stránok na webe, registrácia, zobrazenie stránok Google Analytics, webhostingové služby a dalšie analytické nástroje
Súhlas Marketing a propagácia webu E-maily, mená potenciálnych zákazníkov, IP adresy a dalšie technické identifkátory Formulár pre newsletter, registracné formuláre Webhostingová spolocnost a služby pre rozosielanie e-mailov (smartmailing, ecomail, mailchimp), sms (Go SMS, MySMS)
Súhlas Zverejnenie recenzie zákazníka, zákazníckych fotografií a videí Meno zákazníka, fotografie, e-mail E-mailová komunikácia, chat Cloudové úložisko, mailingové služby, webhosting, facebook
Cookies

Pri prehliadaní webových stránok zaznamenávame IP adresu, vaše správanie na stránkach a informácie, z akých stránok prichádzate. Používame cookies pre meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok vnímame ako oprávnený záujem správcu, vdaka tomu môžeme svojim zákazníkom ponúknut ešte lepšie služby. Cookies môžete vo svojom pocítaci zakázat alebo vymazat.

IV.
Doba uchovávania údajov

1. Správca uchováva osobné údaje po dobu potrebnú na plnenie práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vztahu medzi vami a správcom a uplatnovaní nárokov z týchto zmluvných vztahov (po dobu 15 rokov od ukoncenia zmluvného vztahu) a nevyhnutne potrebný cas z dôvodu vedenia úctovníctva.
Po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre úcely marketingu, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

V.
Príjemca osobných údajov

Pre zaistenie konkrétnych spracovatelských operácií, ktoré správca nedokáže zabezpecit vlastnými silami, využíva služieb a aplikácií spracovatelov, ktoré ochranujú svoje dáta a na dané spracovanie sa špecializujú.
1. Správca má v úmysle odovzdat osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia mailingových služieb, úložiska dát a súborov a analytických nástrojov.
2. Správca je oprávnený odovzdat potrebné osobné údaje tretím stranám pre vybavenie objednávky za úcelom dorucenia. Spracovatelia (Geis, Slovenská pošta, GLS a dalšie) využijú údaje len na prepravu tovaru.
3. Správca je povinný odovzdat potrebné osobné údaje úctovnej firme, aby sa vyhovelo zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu danových dokladov a faktúr.

VI.
Vaše práva

Za podmienok stanovených v GDPR máte právo na prístup k svojim osobným údajom podla cl. 15 GDPR, právo opravy osobných údajov podla cl. 16 GDPR, prípadne na obmedzenie spracovania podla cl. 18 GDPR, právo na vymazanie osobných údajov podla cl. 17 GDPR, právo namietat proti spracovaniu podla cl. 21 GDPR, právo na prenosnost údajov podla cl. 20 GDPR, právo odvolat súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v cl. III týchto podmienok.
2. V prípade vymazania osobných údajov zo zasielania informacných newsletterov podobného charakteru, alebo tretích strán, máte právo sa odhlásit. To môžete vykonat v danom emaile (“Z odberu sa môžete odhlásit.”) Alebo nás informovat prostredníctvom emailu info@carero.cz. Máte možnost vyplnit formulár pre odhlásenie marketingových oznámení, ktorý nájdete tu: bit.ly/odhlaseni-z-odberu-vo-sk

3. Z marketingových oznámení prostredníctvom SMS máte právo sa odhlásit skrz email info@skvelamama.sk
4. Máte tiež právo podat stažnost na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vašej právo na ochranu osobných údajov.

VII.
Podmienky zabezpečenia osobných údajov

1.Správca prehlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizacné opatrenia na zabezpecenie osobných údajov.
2. Správca prijal technické opatrenia na zabezpecenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe.
3. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverené osoby.

VII.
Mlčanlivost

Správca všetkých uistuje, že všetci zamestnanci a spolupracovníci, ktorí budú spracovávat osobné údaje, sú povinní zachovávat mlcanlivost o osobných údajoch. Táto mlcanlivost trvá aj po skončení záväzkových vztahov.

IX.
Záverecné ustanovenia

1.Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený / a s podmienkami ochrany osobných údajov, obchodných podmienok, a že ich v celom rozsahu prijímate.
2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára pri registrácii a súhlasom so zasielaním marketingových oznámení.
3. Správca je oprávnený tieto podmienky zmenit. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach.

Tieto podmienky nadobúdajú úcinnosti dnom 15.augusta 2019.

Netmedia s.r.o.

Š. Petruša 184/14
96501 Žiar nad Hronom
Slovenská Republika

 

© Skvelamama.sk 2019-2020
Vytvorené s láskou pre mamičky