fbpx

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu (e-shopu)

Prevádzkovatelom a zároven predávajúcim na internetovej stránke (e-shope) je Netmedia s.r.o., so sídlom Š. Petruša 184/14, 96501 Žiar nad Hronom, IČO: 51854864, DIČ: 2120804884. Kupujúcim je každý návštevník e-shopu, ktorý prostredníctvom e-shopu vytvoril záväznú objednávku s potvrdením platby. Pre úcely zákona, najmä zákona c. 102/2014 Z. z. sa spotrebitelom rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebitelskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikatelskej cinnosti, zamestnania alebo povolania.

E-shopom je pocítacový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožnuje objednávanie tovarov a služieb na dialku prostredníctvom elektronického zariadenia. Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu, ktoré je možné objednat (majú uvedenú cenu a táto nie nulová). Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu, predovšetkým prostredníctvom e-shopu, e-mailovej komunikácie ako aj telefonickej komunikácie, pokial je nesporné, že predávajúci komunikuje s kupujúcim alebo ním oprávnenou osobou.

Na vztah medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý vznikol inak ako prostredníctvom elektronických zariadení na dialku a nejedná sa o vztah medzi poskytovatelom služieb informacnej spolocnosti a príjemcom služieb informacnej spolocnosti sa tieto všeobecné obchodné podmienky uplatnia iba v nevyhnutnom rozsahu, ktorý zodpovedá právnym predpisom a logickému usporiadaniu veci, pokial medzi nimi nebolo dohodnuté inak.

Cena

Všetky uvádzané ceny pri tovare a službách sú konecné vrátane 20 % DPH.
Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke e-shopu v momente vykonania nákupu.

Objednávka

Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru a jeho odoslania predávajúcemu. Pre správne a riadne vybavenie objednávky je potrebné vyplnit požadované údaje v objednávke a zvolit si možnosti dopravy a platby za objednaný tovar alebo služby. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných tovarov a služieb. Objednávka sa jej odoslaním stáva pre kupujúceho záväznou, teda je návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy s predávajúcim. Kupujúcemu je po odoslaní objednávky v e-shope automaticky generovaný a odoslaný informacný e-mail o tom, že predávajúcemu bola e-shopom dorucená objednávka kupujúceho na spracovanie. Tento e-mail nie je potvrdením tovaru v zmysle ods. 4. tohto článku.
Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné menit alebo doplnať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho je elektronická správa predávajúceho odoslaná na e-mailovú adresu kupujúceho alebo krátka textová správa odoslaná na mobilné telefónne císlo kupujúceho, ktoré kupujúci uviedol v jeho objednávke s informáciou v akom rozsahu je akceptácia objednávky kupujúceho nesporná. Elektronická správa predávajúceho, ktorou sa objednávku kupujúceho nepotvrdzuje, zamieta alebo odmieta, resp. inak zretelne neakceptuje je odmietnutie objednávky kupujúceho.

Ak predávajúci nie je schopný splnit objednávku alebo jej cast v lehote na vybavenie objednávky pri vynaložení maximálneho úsilia a to z dôvodov napr. že tovar sa nevyrába, nie je dostupný u výrobcu alebo na externom sklade dodávatela, výrobca vykonal tak závažné zmeny, pre ktoré nie je možné realizovat objednávku alebo z dôvodov vyššej moci, môže predávajúci objednávku stornovat o com kupujúcemu pošle e-mail. Taktiež má predávajúci právo zrušit objednávku, pokial kupujúci v objednávke uviedol nepravdivé alebo zavádzajúce údaje, ktoré nie je možné overit, napríklad nesprávny e-mail, telefonický kontakt alebo nesprávna resp. neexistujúca adresa. Ak kupujúci zaplatil preddavok, tento je mu povinný predávajúci vrátit do 14 dní.

Platobné podmienky

Za tovar a služby v e-shope je možné platit nasledovnými spôsobmi:
platba na dobierku (platíte priamo kuriérovi pri preberaní tovaru)
platba na základe zálohovej faktúry – vopred, tovar bude expedovaný po prijatí penažných prostriedkov na náš účet. Doplatky pre jednotlivé možnosti platieb sú uvedené v cl. Poplatky za prepravu, balné a možnosti platieb týchto všeobecných obchodných podmienok.

Predávajúci môže poskytnút kupujúcemu možnosti zliav:

  • zlavu z ceny za registráciu do e-shopu,
  • zlavu na základe jednorazového zlavového kupónu,
  • Poskytované zlavy nie je možné kumulovat.

Dodacie podmienky

Predávajúci je povinný do 48 hod. od vytvorenia objednávky zaslat kupujúcemu tovar prostredníctvom svojho dodávatela, ak sa nedohodli inak, alebo ak pri tovare nebola uvedená dlhšia dodacia lehota. Ak je tovar skladom je expedovaný podla kapacitných možností v čo najkratšom čase. Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a služieb a cast z nich nie je skladom, informujeme o tom kupujúceho s možnostou ciastocných dodávok. Spolu s tovarom je zákazníkovi zasielaná faktúra (danový doklad), návod ako i ostatné dokumenty k tovaru alebo službe od výrobcu ( ak nie sú k dispozícii na stiahnutie v e-shope v detaile kupovaného produktu). Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je tovar dodávaný. Predávajúci realizuje dopravu ku kupujúcemu prostredníctvom kuriérskej spolocnosti GLS, Geis.

Poplatky za prepravu, balné a možnosti platieb

Pri platbe vopred na bankový úcet na základe zálohovej faktúry alebo prostredníctvom platobných brán si za dopravné úctujeme:

  • pri doprave kuriérskou spoločnosťou s doručením na druhý pracovný deň po expedícii z nášho skladu – 3,25 €, pri objednávke nad 220€ – doprava ZDARMA,
  • pri platbe na dobierku si úctujeme príplatok 2€, tieto uvedené poplatky platia pre dopravu na územie SR.

Predávajúci sa môže s kupujúcim dohodnút aj na inom ako štandardnom (uvedenom) postupe pri zasielaní tovaru alebo služieb ako aj cien za tieto služby. Predávajúci môže zaslat tovar ktorý je okamžite dostupný kupujúcemu a zvyšnú cast objednávky dorucí dodatocne v zákonnej lehote, avšak za predpokladu, že kupujúcemu nebude úctované žiadne dodatocné poštovné, okrem toho, ktoré bolo zapocítane v objednávke.

Prevod vlastníckeho práva

Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho momentom prevzatia veci od predávajúceho alebo dopravcu.

Storno kúpnej zmluvy

Stornovat objednaný tovar alebo službu má kupujúci právo do 24 hodín od vzniku kúpnej zmluvy bez storno poplatku pri tovare, ktorý je vyrábaný na zákazku, podla špecifických požiadaviek spotrebitela alebo špeciálne pre jedného spotrebitela.

Právo spotrebitela vrátit tovar bez udania dôvodu a poucenie spotrebitela

Spotrebitel má na základe zákona c. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebitela pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na dialku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (dalej len ako „Zákon“) podla ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpit od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dna prevzatia tovaru, ak si predávajúci splnil informacné povinnosti podla tohto zákona, pre ostatné prípady sa uplatnuje ods. 2 alebo 3 Zákona. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebitel má právo odstúpit od zmluvy aj pred dodaním tovaru.

Spotrebitel je povinný, ak toto právo chce využit, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne dorucit najneskôr v posledný den urcenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho pocas jeho prevádzkových hodín alebo toto odstúpenie podat na poštovú prepravu najneskôr v posledný den lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch, prípadne takéto uplatnenie práva je možné uplatnit aj v podobe zápisu na inom trvanlivom nosici (mailom). Spotrebitel je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslat alebo dorucit osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola dorucená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dna odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúcame kupujúcim, aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporucene a ako poistenú zásielku. Na odstúpenie od zmluvy môžete využit nasledovný formulár: Odstúpenia od kúpnej zmluvy, v ktorom je potrebné vyplnit minimálne údaje s oznacením „*“ – hviezdickou.
Tovar nám nezasielajte na dobierku, zásielka nebude prevzatá.

Prevádzkovatel e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona c. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázatelne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dna dorucenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátit peniaze skôr ako je mu dorucený tovar alebo spotrebitel nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.

Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebitel. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatnuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona c. 102/2014. Z.z. Spotrebitel znáša akékolvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkcnosti a vlastností tovaru.

Práva a povinnosti zmluvných strán

Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci.

Kupujúci je povinný:

  • prevziat objednaný tovar,
  • zaplatit za prevzatý tovar dohodnutú odplatu predávajúcemu,
  • prekontrolovat neporušenost obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní.

Predávajúci je povinný:

  • dodat zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene,
  • spolu s tovarom alebo dodatocne zaslat zákazníkovi všetky dokumenty k tovaru ako napríklad faktúru za tovar, reklamacný list, návod na obsluhu v kodifikovanej podobe slovenského jazyka.

Ochrana osobných údajov

Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom c. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Prevádzkovatel neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem zvolenej prepravnej spolocnosti ktorá zabezpecuje dorucenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly, prípadne sprostredkovatelovi a to na základe vzájomnej zmluvy uzatvorenej podla Zákona c. 18/2018 Z.z. Prevádzkovatel je povinný zabezpecit osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, prijatím vhodných technických a organizacných opatrení. Taktiež všetci zamestnanci prevádzkovatela sú povinní dodržiavat mlcanlivost vo vztahu k osobným údajom.
Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 19 a nasl. Zákona c. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení platných noviel a to konkrétne:
právo na informácie, ktoré je plnená týmto obsahom a obchodnými podmienkami, právo požadovat prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby – § 21 Zákona spocíva vo Vašom práve dožadovat sa akým spôsobom a na aké úcely sú Vaše údaje spracúvane, pricom túto požiadavku môžete adresovat na kontaktný e-mail., právo na opravu osobných údajov – § 22 Zákona Vám umožnuje opravit osobné údaje ak sú neaktuálne,
právo na vymazanie osobných údajov – § 23 Zákona využijete v prípade ak nemáte záujem, aby prevádzkovatel dalej spracúval osobné údaje,
právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – § 24 Zákona uplatníte v prípade ak sa domnievate, že osobné údaje boli spracúvané v rozpore so zákonom, právo namietat spracovanie osobných údajov – § 27 Zákona,
právo na prenosnost osobných údajov, právo podat podnet na dozorný orgán vo vztahu k spracúvaným osobným údajov.

Prevádzkovatel od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na dorucenie, fakturacná adresa, telefónne císlo, e-mailová adresa, ktoré sú spracúvané za úcelom korektného vybavenia Vašej objednávky. Tieto osobné údaje sú uchovávané po dobu 10 rokov pre úcely archivácie. V rámci vybavenia objednávky dochádza k spracúvaniu osobných údajov za úcelom vystavenia faktúr, vystavenia skladových (dodacích) listov, zabezpecenia dopravy ako aj úctovania v úctovníctve. Tieto stránky zaznamenávajú vašu IP adresu, informácie o case kolko casu strávite prezeraním tých stránok a informácie o tom z akých stránok k nám prichádzate. Cookies sú textové súbory, ktoré sú ukladané vo vašom pocítaci a používajú sa aj na meranie návštevnosti stránky a prispôsobenie zobrazenia stránok a vdaka týmto súborom Vám dokážeme ponúknut kvalitnejší obsah. Preto tieto súbory vnímame ako náš oprávnený záujem. Niektoré súbory cookies sú súbormi tretích strán, napr. Youtube, Google a podobne.

Súbory cookies si môžete kedykolvek vymazat alebo ich zbieranie nastavit priamo v nastaveniach internetového prehliadaca. Ak chcete odmietnut zbieranie súborov cookies nastavte si to vo svojom internetovom prehliadaci.
Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov v e-shope na úcely e-mailového marketingu, súhlasil so zasielaním e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu. Osobné údaje pre e-mailové marketingové úcely v rozsahu meno a priezvisko, e-mailová adresa sú poskytnuté na dobu piatich rokov. Tieto osobné údaje nie sú poskytované tretím stranám. Svoj súhlas môže kupujúci kedykolvek odvolat zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pricom tieto okamžite mažeme. Odhlásenie je možné aj prostredníctvom odškrtnutia polícka v užívatelskom úcte používatela (ak kupujúci požiadal o vytvorenie užívatelského úctu). Z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používat na úcely e-mailového marketingu.

Náhrada škody pri neprevzatí tovaru

Predávajúci má právo na náhradu škody (podla ust. § 420 a nasl. Obcianskeho zákonníka), v prípade že si kupujúci objednal tovar, ktorý nestornoval resp. neodstúpil od zmluvy a zároven od dopravcu neprevzal tento tovar alebo po výzve predávajúceho si v prípade zvolenia osobného odberu tovar neprevzal v urcenej lehote na odber. Týmto konaním kupujúci porušil svoju povinnost uvedenú v cl. X bod 2. písm, a), podla ktorého je kupujúci povinný prevziat objednaný tovar. Pri určovaní výšky náhrady škody predávajúci berie do úvahy predovšetkým dopravné náklady a s tým spojené poplatky v prípade zaslania tovaru, náklady spojené s balením, expedíciou a administráciou objednávky ako aj všetky ostatné náklady, ktoré mu vznikli s realizáciou predmetnej objednávky a zároven má právo si úctovat i ušlý zisk. Predávajúci má právo aj neuplatnit si právo na náhradu škody alebo si uplatnit toto právo len z casti.

Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo menit a doplnat tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamacné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamacných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho. Neoddelitelnou súcastou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamacné podmienky. Odoslaním objednávky kupujúci si precítal všeobecné obchodné podmienky ako aj reklamacné podmienky. Tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamacné podmienky sú zverejnené na internetovej stránke e-shopu. Pokial spotrebitel nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnost obrátit sa na predávajúceho o žiadostou o nápravu. Ak predávajúci na žiadost o nápravu odpovie zamietavo alebo na nu neodpovie do 30 dní odo dna jej odoslania, spotrebitel má v zmysle § 12 zákona c. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebitelských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podat návrh na zacatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebitelských sporov s prevádzkovatelom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (http://www.economy.gov.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov), pricom spotrebitel má právo volby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebitelských sporov sa obráti. Spotrebitel zároven môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využit platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebitel na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov. Inak neupravené vztahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako v ich neoddelitelných súcastiach (prílohách) sa riadia podla príslušných ustanovení predovšetkým Zákona c. 40/1964 Zb, Zákona c. 250/2007 Z.z., Zákona c. 102/2014 Z.z., Zákona c. 18/2018 Z.z., Zákona c. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona c. 513/1991 Z.z. V prípade uzatvorenia inej zmluvy s kupujúcim s inými podmienkami, majú podmienky uvedené v zmluve prednost pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddelitelných súcastí nadobúdajú platnost a úcinnost 15. augusta 2019.

 

© Skvelamama.sk 2019-2020
Vytvorené s láskou pre mamičky